DANCEHALL – PROMO

The promo photos for Dancehall performance by Jeroen Verbruggen

Cast: Ilya Karpel, Aleksandra Kirshina, Eduard Ahmetshin, Anastasiya Peshkova, Ilya Romanov, Irina Lobkova, Kamila Mogileva, Olga Timoshenko, Aleksandr Shuyskiy, Aleksey Narutto, Grigory Sergeev, Azamat Ishkin, Roman Mustafin, Mihail Kirshin, Alena Imenhoeva, Denis Karakashev, Evgeniya Goncharova, Lyudmila Doksomova, Tatyana Shvareva, Yuliya Ovchinnikova

BALLET MOSCOW 2019