LETO
Promo photos for “Leto” film.
Director: Kirill Serebrennikov
Cast: Teo Yoo, Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, Philip Avdeev, Alexander Gorchilin, Julia Aug, Nikita Yefremov, Georgy Kudrenko, Alexandra Revenko, Nikita Yelenev, Anton Adasinsky, Liya Akhedzhakova, Yelena Koreneva, Aleksandr Bashirov, Seva Novgorodsev, Vasily Mikhailov, Aleksandr Kuznetsov, Andrey Khodorchenkov, Anton Sevidov
HYPE FILM 2018