LETO

Promo / back stage photos for “Leto” film

Director: Kirill Serebrennikov

Cast: Teo Yoo, Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, Philip Avdeev, Alexander Gorchilin, Julia Aug, Nikita Yefremov, Georgy Kudrenko, Alexandra Revenko, Nikita Yelenev, Anton Adasinsky, Liya Akhedzhakova, Yelena Koreneva, Aleksandr Bashirov, Seva Novgorodsev, Vasily Mikhailov, Aleksandr Kuznetsov, Andrey Khodorchenkov, Anton Sevidov

HYPE FILM 2018