KAFKA
The performance based on Franz Kafka’s biography (1883-1924)
Director: Kirill Serebrennikov
Cast: Semen Steinberg, Odin Biron, Svetlana Mamresheva, Irina Vibornova, Anton Vasiliev, Sergey Galakhov, Nikita Kukushkin, Rita Kron, Julia Loboda, Irina Bragina, Evgeniy Sangadzhiev, Oleg Gushin, Dmitry Zhuk, Evgeniy Polyakov, Marat Domansky, Evgeniy Kharitonov, Ilya Romashko, Igor Gorelikov
GOGOL-CENTER 2016