KAFKA

The performance based on Franz Kafka’s biography (1883-1924)

Director: Kirill Serebrennikov

Cast: Semen Steinberg, Odin Biron, Svetlana Mamresheva, Irina Vibornova, Anton Vasiliev, Sergey Galakhov, Nikita Kukushkin, Rita Kron, Julia Loboda, Irina Bragina, Evgeniy Sangadzhiev, Oleg Gushin, Dmitry Zhuk, Evgeniy Polyakov, Marat Domansky, Evgeniy Kharitonov, Ilya Romashko, Igor Gorelikov

GOGOL-CENTER 2016