THE LADY OF THE CAMELLIAS

The performance based on Alexandre Dumas’s novel “The Lady of the Camellias” (1848)

Director-choreographer: Sergey Zemlyanski

Cast: Anastasia Panina, Andrey Sukhov, Anton Feoktistov, Anastasia Lebedeva, Sergey Miller, Petr Rykov, Vera Voronkova, Elmira Mirel, Ekaterina Klochkova, Anna Begunova, Vladimir Grigoriev, Artem Eshkin, Evgeny Plitkin, Alexander Matrosov, Sergey Kudryashov, Inna Kara-Mosko

MOSCOW PUSHKIN DRAMA THEATRE 2014