KUZMIN.
TROUT BREAKS THE ICE

The performance based on Mikhail Kuzmin’s works (1872-1936)

Director: Vladislav Nastavshev

Cast: Odin Byron, Georgy Kudrenko, Maria Selezneva, Svetlana Mamresheva, Mikhail Troynik, Ilya Romashko, Dmitry Zhuk, Andrey Polyakov

GOGOL-CENTER 2017