KUZMIN. TROUT BREAKS THE ICE
The performance based on Mikhail Kuzmin’s works (1872-1936)
Director: Vladislav Nastavshev
Cast: Odin Byron, Georgy Kudrenko, Maria Selezneva, Svetlana Mamresheva, Mikhail Troynik, Ilya Romashko, Dmitry Zhuk, Andrey Polyakov
GOGOL-CENTER 2017