LITTLE TRAGEDIES 2.0

The performance based on Alexander Pushkin’s plays (1830)

Director: Kirill Serebrennikov

Cast: Semen Steinberg, Victoria Isakova, Nikita Kukushkin, Phillip Avdeev, Georgy Kudrenko, Aleksey Agranovich, Svetlana Bragarnik, Olga Naumenko, Vyacheslav Gilinov, Maya Ivashkevich, Eugeny Romantsov, Artem Nemov

GOGOL-CENTER 2017