SHAKESPEAR 2.0
Director: Kirill Serebrennikov
Choreographer: Evgeny Kulagin
Cast: Semen Stainberg, Igor Bichkov, Igor Sharoyko, Georgy Kudrenko, Odin Byron, Evgeny Sangadzhiev, Julia Loboda, Alexandra Revenko, Svetlana Mamresheva, Yang Ge, Irina Bragina, Artem Shevchenko, Mikhail Troynik, Artem Nemov, Marat Domansky, Ludmila Gavrilova
GOGOL-CENTER 2017