LITTLE TRAGEDIES
The performance based on Alexander Pushkin’s plays (1830)
Director: Kirill Serebrennikov
Cast: Semen Steinberg, Victoria Isakova, Nikita Kukushkin, Phillip Avdeev, Georgy Kudrenko, Aleksey Agranovich, Svetlana Bragarnik, Olga Naumenko, Vyacheslav Gilinov, Maya Ivashkevich, Eugeny Romantsov, Artem Nemov.
GOGOL-CENTER 2017