THE HOUSE OF SWIFT
The performance based on Jonathan Swift’s life (1667-1745).
Director: Eugeny Pisarev
Cast: Andrey Zavoduk, Anton Feoktisov, Anastasia Panina, Anna Karmakova, Sergey Miller, Sergey Lanbamin, Oleg Pishnenko, Konstantin Pohmelov, Petr Rykov, Igor Teplov, Aleksey Rahmanov, Grigory Siyatvinda, Alexander Dmiriev, Aleksei Voropanov, Alexander Matrosov, Nikolay Kislichenko.
MOSCOW PUSHKIN DRAMA THEATRE 2016