THE HOUSE OF SWIFT

The performance based on Jonathan Swift’s life (1667-1745)

Director: Eugeny Pisarev

Cast: Andrey Zavoduk, Anton Feoktisov, Anastasia Panina, Anna Karmakova, Sergey Miller, Sergey Lanbamin, Oleg Pishnenko, Konstantin Pohmelov, Petr Rykov, Igor Teplov, Aleksey Rahmanov, Grigory Siyatvinda, Alexander Dmiriev, Aleksei Voropanov, Alexander Matrosov, Nikolay Kislichenko

MOSCOW PUSHKIN DRAMA THEATRE 2016